بسم الله الرحمن الرحیم

1- همیشه و همه جا همه کار هایت را با نام پروردگارت شروع کن.

2- پروردگاری که انسان را از علق (خون بسته) خلق کرد.

3- رب بسیار کریم است یعنی بدون منت ودرخواست کاری را برای ما انجام می دهد.

4- ربی که با قلم به انسان یاد داد.

5- ربی که به انسانی که هیچ چیزی نمی دانست و بلد نبود تعلیم داد.

6- انسان طغیان کننده است و وقتی طغیان می کند که از پروردگار خودش احساس بی نیازی کند.

7- رب همه چیز و همه جا رادر همه وقت می بیند.

8- حضرت رسول هم یکی از بندگان خداوند مهربان است.

9- خداوند بی مزد و منت از تمام بندگان خود مراقبت و مواظبت می کند.

10- خداوند کسی را که کار خیر کس دیگری را نهی می کند عذاب می کند.

11- خداوند کسانی راکه مردم وبندگان خدا را از کار خیر نهی می کند دوست ندارد و آن را به جهنم  می فرستد.

12- رب تاکید می کند که این فرد که بنده ی من را نهی کرد مورد هدایت نیست.

13- سجده برای خداوند بسیار مهم است و خداوند کسی را که از این امر کس دیگری را نهی می کند را نمی بخشد.

14- کسی که مردم را نهی می کند کار خوبی نمی تواند انجام دهد و خیرش به کسی نمی رسد.

15- این شخص درحال تکذیب کردن خداست.

16- او دائم از خدا روی بر میگرداند.

17- اگر این شخص از کار بدش دست بر ندارد و به کارش ادامه دهد موی جلوی سرش را خداوند میگیرد تا دیگر به کارش ادامه ندهد.

18- آیا او نمی داند که خدا همه چیز را را می بیند.

19- موی پیشانی کسی که دروغ می گوید و دائم گناه می کند.

20- و او در نهایت به جهنم می رود و آنجا دیگر نمی توند کسی را صدا کند که به دادش برسد.

21- پس به سمت خدا باید سجده کرد که خدا سجده را بسیار دوست دارد.