بسم الله الرحمن الرحیم
1-انسان نباید در هر شرایطی کار لهو انجام دهد.
بایدانسان در همه زمان حضور امام زمان (عج)را احساس کند،زیرا انسان در جوار امامش جرأت انجام کار لهو را ندارد.
2-انسان باید به هر چیز دید طهارتی داشته باشد،اگر این دید را داشته باشیم از هر چیز عبرت می گیریم ولی بدون این دید ما لهو انجام می دهیم.
3-اگر انسان کار لهو انجام دهد علم الیقین را  از دست می دهد و وجود جهنم را حس نمی کند و به آن نزدیک می شود.
4-انسانی که علم الیقین دارد عین القین را در دنیا تجربه می کند و به سوی جهنم نمی رود،ولی کسی که علم الیقین ندارند وقتی عین الیقین را تجربه میکند که کار از کار گذشته است.
5-کار های لهو از جمله به دنبال بودن کثرت اموال و اولاد و فخر فروشی باعث رفتن در مسیر تکاثر می شود.