بسم الله الرحمن الرحیم

1- قلم وسیله ای ثبت کننده است که سطر به سطر و به ترتیب اتفاقات را ثبت می کند.

2- پیامبر تو بخاطر نعمتی که از جانب پروردگارت داری دیوانه نیستی. ((نعمت نبوت))

3- پیامبر برای تو پاداشی تمام نا شدنی است.

4- پیامبر دارای اخلاقی بزرگ و نیکو است. ((صابر بودن))

5- به زودی تو ((پیامبر)) و کسانی که به تو گفته اند دیوانه؛ خواهید دید چه کسی دیوانه است.