بسم الله الرحمن الرحیم 

1- شروع کن با نام پروردگارت که تو را آفرید.

2- پروردگاری که انسان را از علق (خون بسته) و پست ترین چیز خلق کرده است.

3- بخوان و شروع کن به نام کریم ترین پروردگار.

4- رب کریم ترین است چون ما را از پست ترین چیز ها می آفریند و ما را اشرف مخلوقات کرده است.

5- پروردگار ما را به وسیله قلم تعلیم می دهد چون ویژگی ماندگاری دارد.