بسم الله الرحمن الرحیم

1.مدنی است زیرا در شهر مدینه نازل شده است 

2. شرح نزولش این است که مکه در استانه فتح بود 
* هر نصری به همراه خود فتح می اورد پس همیشه نصر و فتح با هم است اما زمان مؤینی ندارد. 
* فتح و نصر رؤیت می شود . 

برداشت من از معنای این سوره : 
ای پیامبر زمانی که آن نصر به همراه فتح بزرگش پدید امد و تو دیدی افراد زیادی از مردم به سمت دین خدا امدند و ایمان اوردند ، خداوند را (به همراه حمد ) تسبیح و استغفار کن زیرا خدا به همراه عطف ، توجه کننده و توبه پذیر است.