بسم الله الرحمن الرحیم

در این سوره بیان شده است که دنیای دیگر وجود دارد پس باید از حال آنرا بسازیم.

 

1- این سوره بیانگر این است که بازگشت همه به سوی خدای یکتا است.

2- در این سوره بیان شده که پیامبر در زمان نبوت دشمن های زیادی داشته اند.

3- خداوند تاکید می کند که انسان اگر احساس بی نیازی کند طغیان خواهد کرد.

4- اگر با اسم رب شروع کنیم پیروز خواهیم شد.

5- انسانی که بنده نماز گزار را نهی می کند از راه هدایت دور شده است وبرگرداندن او به این راه دشوار است.