بسم الله الرحمن الرحیم

1- همیشه و همه جا همه کار هایت را با نام پروردگارت شروع کن.

2- پروردگاری که انسان را از علق (خون بسته) خلق کرد.

3- رب بسیار کریم است یعنی بدون منت ودرخواست کاری را برای ما انجام می دهد.

4- ربی که با قلم به انسان یاد داد.

5- ربی که به انسانی که هیچ چیزی نمی دانست و بلد نبود تعلیم داد.