بسم الله الرحمن الرحیم

1- با اسم رب باید خواند.

2- رب چیزی را آفریده است.

3- پروردگاری است که بهترین خلق خود را (احسن الخالقین) از خون بسته (پست ترین چیز) خلق کرده است.

4- پروردگاری است که اکرم است (بزرگوارتر) یعنی بدون عوض عطا می کند وعزت و برتری ذاتی دارد بدون مقایسه با دیگری.

5- پروردگار با قلم می آموزد.