نیما اسلامی ( پایه نهم دبیرستان شهدای پارس خودرو )

امیرحسین اسلامی ( پایه نهم دبیرستان شهدای پاس خودرو )

طه فتاحی ( پایه نهم دبیرستان شهدای پارس خودرو )

محمد حسین خدارحمی ( نهم دبیرستان شهید عباس راصد )

سید محسن حسینی ( پایه نهم دبیرستان شهید عباس راصد )

ابوالفضل نوری ( پایه نهم دبیرستان دکتر محمود افشار )

محمد حسین رضایی ( پایه نهم دبیرستان امام صادق(ع) )

ابوالفضل پاسه ( پایه هشتم دبیرستان شهدای پارس خودرو)

امیر علی محمد لو ( پایه نهم دبیرستان علامه حلی) 

محمد جواد شاکری ( پایه نهم دبیرستان شهید عباس راصد)

مهدی خاکزاد ( پایه نهم دبیرستان شهدای پارس خودرو)

محمد علی منصوری ( پایه هشتم دبیرستان شهدای پارس خودرو)

مهدی بغیری (پایه نهم دبیرستان شهدای پارس خودرو)

علی زارع بیدکی (پایه نهم  دبیرستان تربیت صالحین)