بسم الله الرحمن الرحیم

1- با اسم رب باید خواند.

2- رب چیزی را آفریده است.

3- پروردگاری است که بهترین خلق خود را (احسن الخالقین) از خون بسته (پست ترین چیز) خلق کرده است.

4- پروردگاری است که اکرم است (بزرگوارتر) یعنی بدون عوض عطا می کند وعزت و برتری ذاتی دارد بدون مقایسه با دیگری.

5- پروردگار با قلم می آموزد.

6- به انسان به وسیله قلم چیزی را که بلد نبود یاد داد.

7- انسانی است طغیان کننده.

8- انسان زمانی که احساس بی نیازی کند طغیان می کند. (با عصبانیت گفته شده)

9- قطعا بازگشت همه به سوی خداست و این باید برای انسان تکرار شود تا احساس بی نیازی نکند.

10- کسی است که نهی می کند کسی را که به نماز ایستاده بود و نماز می خواند. (یا در حال عبادت بود)

11- بنده ایست که به نماز ایستاده.

12- مسیری وجود دارد که اسمش هدایت است و نهی کننده از کار خوب در این مسیر نیست.

13- بنده ای است که زمانی که کسی در نماز بوده خواسته او را نهی کند.

14- کسی که مردم را به پرهیزکاری دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر کند در راه هدایت است.

15- خدایی است که همه چیز را می بیند.

16- موی جلوی سر کسی که نهی از معروف می کند را خدا می گیرد. (با عصبانیت گفته شده)

17- دروغ گویی و انجام کار های بد موجب نرسیدن انسان به بهشت و کمال است.

18- زمانی که خداوند کسی رامجازات می کند کسی به یاری اش نمی آید وهر چه صدا زند کسی نمی شنود.

19- اطاعت ازکسی که نهی از معروف می کند نباید کرد.

20- سجده کردن پیش خداوند درجه بالایی دارد وانسان را به خدا نزدیک می کند.

21- خداوند برای گرفتن موی پیشانی فرد خطا کار آتشبانان دوزخ را صدا می زند.

22- ای پیامبر اطاعت نکن ( با عصبانیت و خشم) از کسی که در مسیر هدایت نیست و مردم را به پرهیز کاری دعوت نمی کند.

23- ای پیامبر زمانی که آن فرد حتی اگر ممکن بود به تو صدمه بزند سر از سجده بر ندار و دنبال رسیدن به خداوند متعال باش.

24- بازگشت انسان در هرصورتی به پروردگار خویش است.

25- رب انسان را خلق کرده و در مقابل خواسته های انسان اکرم است.(بسیار بخشنده)

26- حضرت رسول یکی از بنده های خدا است.

27- خداوند بی مزد و منت مواظب بنده هایش است. (اکرم بودن)

28- کسی که از معروف نهی می کند خیرش به کسی نمی رسد.

29- قرآنی است که بر پیامبر نازل شده.

30- کسی است که پیامبر را از کار خوب (نماز) نهی می کند.

31- بنده ای است نماز گزار.

32- عذاب دردناکی است برای کسی که مردم را به پرهیزکاری دعوت نکند و تکذیب کند و روی برگرداند.

33- نهی کننده پیامبر از کار خیر (معروف) اگر می دانست که خدا می بیند طور دیگری رفتار می کرد.

34- انسان با توانایی هایی که به او داده شده هم میتواند تکذیب هدایت کند و هم آنکه بر مسیر هدایت باشد.