بسم الله الرحمن الرحیم 

1- شروع کن با نام پروردگارت که تو را آفرید.

2- پروردگاری که انسان را از علق (خون بسته) و پست ترین چیز خلق کرده است.

3- بخوان و شروع کن به نام کریم ترین پروردگار.

4- رب کریم ترین است چون ما را از پست ترین چیز ها می آفریند و ما را اشرف مخلوقات کرده است.

5- پروردگار ما را به وسیله قلم تعلیم می دهد چون ویژگی ماندگاری دارد.

6- پروردگار آنچه را ما نمی دانیم بدون مزد به ما آموخت و این از نشانه های کرامت است.

7- ولی یقینا انسان طغیانگر است.

8- انسان هنگامی که خود را از خدا بی نیاز ببیند طغیان می کند.

9- و قطعا بازگشت به سوی خداست.

10- رب کریم ترین است که ما را از پست ترین چیز ها خلق کرده و بعد اشرف مخلوقات کرده است و ما نباید در برابر چنین خدایی طغیان کنیم چون بازگشت به سوی خداست.

11- کسی که مردم را از نماز و کار خیر نهی می کند هیچگاه در مسیر هدایت نیست و مردم را به خدا دعوت نمی کند.

12- فردی که مردم را از نماز و کار خیر نهی می کند یقینا نمی داند که خداوند همه چیز را می بیند.

13- فرد گناهکار اگر از کار های بدش دست بر ندارد ما او را شکنجه خواهیم کرد.

14- فرد خطا کار را ما به حقیرانه ترین شکل شکنجه خواهیم کرد.

15- در جهنم او اگر بخواهد هر کس را برای کمک فراخواند و یا باز خطا کند و مردم راجمع کند و بد گویی کند دیگر هیچکس صدای او را نخواهد شنید.

16- ما هم شکنجه گران را برای شکنجه فرد خطاکار صدا خواهیم زد.

17- پس از فرد خطاکار اطاعت مکن و به خدا تقرب بجوی و سجده کن.

18- انسان باید کاری انجام دهد که باعث شود به رب خود سجده کند و خود را مطیع پروردگار بداند.

19- با سوال هایی که در مورد کارهای آن فرد خطاکار پرسیده می شود ما باید إقرا کنیم و با انجام ندادن کارهایی که خود خطاکار انجام می دهد رستگار شویم.

20- فرد خطاکار نمی داند که خدا همه کار های او را می بیند.

21- پروردگار و رب ما کریم ترین است و ما را از (علق)که پست ترین چیز هاست خلق کرده وهمه اعمال ما را می بیند و وظیفه ما است که جلوی رب سجده کنیم.

22- اگر بنده از پروردگار اطاعت نکند و مردم را از کار خیر و بندگی نهی کند به حقیرانه ترین شکل و خفت وار ترین شکل ممکن او را به آتش می اندازند.

23- قرائتی درست است که آخرش به سجده در برابر خدا خاتمه یابد.