بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند به پیامبرخیرکثیر و فراوانی داده است.آن خیر بزرگ؛ذریّه پیامبر و دختر ایشان حضرت فاطمه(س) است.حال که خداوند به ایشان منت نهاده و خیر کثیر به او داده است؛ایشان باید این نعمت بزرگ رابا نماز و نَحر شتر شکر گذاری کنند.
مصداق:مثلا خداوندبه ما یک فرزند اَعطی می کند و ما هم به شکر گزاری از خداوند و صحیح وسالم ماندن آن فرزند نماز شکر به جای می آ وریم وحیوانی راذبح یا نَحر می کنیم. 
                                 
یا مثلا ما در امتحانات مدرسه مان موفق می شویم و ما می دانیم که بی خواست خداوند و بی یاری او پیروزی«فتح»حاصل نمی شود.طبق آیه 1 سوره نصر که می فرماید:((ای پیامبر هنگامی که یاری خدافرا رسد؛پیروزی وفتح حاصل می گردد.))
پس برای شکر گزاری از این نعمت باید صَلّ کنیم تا دوباره به کوثر برسیم.                                  آیه 3 : شانِـئَکَ به معنای دشمن خشمگین و أبتَر به معنای اجاق کور است و کسی که چنین زخم زبانی به پیامبر (ص) زده بود «عاصی بن وائل»بود. بزرگترین فرزند رسول خدا قاسم،سپس زینب و عبد ا...و کلثوم و فاطمه و رقیه به ترتیب بعد از آنها بودند.                                              قاسم در مکه از دنیا رفت. بعد از او عبد ا... از دنیا رفت و بعد از آن؛عاصی بن وائل گفت:((نسل او قطع شد پس او أَبتَر است.)) خداوند در پاسخ به او در آیه 3 همین سوره را فرستاد و گفت: خود عاصی بن وائل أَبتر است. زیرا عاصی بن وائل تعدادی پسر داشت و همه آنها اجاق کور شدند و او أَبتَر شد.
مصداق:همّاز. همّاز کسی است که هَمز و لَمز کننده است «در سوره ی قلم نیز به آن اشاره شده است » کسی که هَمز و لَمز می کند تا همان بلا در دنیا بر سرش نیاید؛از دنیا نخواهد رفت.